კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

აგროჰაბის ვებ. გვერდზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი წარმოადგენს შემდეგი სახის ინფორმაციას: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ქალაქი, ქუჩა და მობილურის ნომერი. აგროჰაბი იყენებს მომხმარებლისგან მიღებულ ინფორმაციას:

გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას არ გაამჟღავნოს მყიდველისგან მიღებული ინფორმაცია. გამონაკლის წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევები.

ჩვენ კონფინდენციალურ პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილება გამოქვეყნებული იქნება ამ გვერდზე და მითითებული იქნება განახლების თარიღი (21.12.2021)